Kontakta Norrfjärdens Brunnsborrningar när du behöver hjälp med installation av

Filterbrunn

 

Filterbrunn för 1 – 10 l/s

Om man vid borrningen träffar på vattenförande jordlager, till exempel grusig sand, är en så kallad filterbrunn det bästa och enklaste sättet för att lösa vattenfrågan om vattenkvaliteten är tjänlig.

Ett filterrör förs då ned i foderröret. Filterrörets längd bestäms av olika faktorer som vattenbehovet och det genomborrade lagrets tjocklek. Ovanför filterröret skall det finnas en ”skyddszon” på minst 0,5 m, helst 1 m, av den friktionsjord man avser uttaga vattnet från. Finjord kommer annars lätt in i just detta område när foderröret dras upp för att frilägga silen mot det vattenförande lagret. En viss omlagring av jorden kring filtret sker alltid. Foderröret dras upp så långt att filterröret friläggs och tätning erhålls mot borrskon. Denna typ av filter kallas ”förlorade filter”.

Brunnen rensas genom stötvis spolning och blåsning så att vattnet blir helt klart och fritt från finpartiklar. Vid renspumpningen utvecklas ett naturligt grusfilter utanför filterröret om jorden innehåller tillräckligt med grövre partiklar. En brunn av denna typ kallas formationsfilterbrunn. Det är viktigt att filterröret ej på någon del hamnar i finkornig jord som tränger in i filterröret. Vid borrning med vanliga borriggar för bergbrunnar finns normalt ej tid för provtagning och filterdimensionering i de fall man träffar på vattenförande friktionsjord av sand och grus. Ofta används i dessa fall filter på 1 – 2 m längd med slitsvidder mellan 0,2 – 1,0 mm som man har på lager.

 

Filterbrunn för stora vattenuttag

10 – 100 l/s
Filterbrunnar kan delas i två typer grusfilterbrunnar och formationsfilterbrunnar.

 

Grusfilterbrunnar

Grusfilterbrunnar är brunnar där man placerat ett grusmaterial kring filterröret. De används där den vattenförande formationen består av ”sorterat” material av enbart sand med något växlande kornstorlek. Det är i dessa fall svårt att garantera ett sandfritt vatten. Man väljer då att kring filterröret packa ett grusmaterial (grusfilter) som garanterat håller sanden på plats. Ett filterrör med större slits kan därvid väljas. Filterrör med fast grusfilter har förekommit tidigare men används inte numera (för att få ett garanterat jämntjockt grusfilter när brunnsrören dras upp och filtret friläggs).

 

Formationsfilterbrunnar

Fromationsfilterbrunnar som enbart utgörs av ett filterrör används där den vattenförande formationen består av mer osorterat material d. v. s i det vattenförande lagret förekommer viss procent grus och sten. I dessa fall väljs ett filter som släpper igenom det mesta av sanden så att ett naturligt grus- och stenfilter utvecklas utanför filterröret. Vid utförande av filterbrunnar för kommunala vattentäkter i grusåsar utförs som regel 2″- rörborrningar för att kartlägga det vattenförande lagrets kornstorleksfördelning. När proven är siktade kan filtret dimensioneras.

Vi har kunder i Piteå, Luleå, Boden, Skellefteå i Norrbotten och Västerbotten.

Våra tjänster

Läs mer

Bergvärme

Vi hjälper dig med borrningsarbeten för bergvärme, vatten, energi och anläggning.

Läs mer

Vatten & Brunnsborrning

Vattenborrningar och pumpinstallationer enligt Borrföretagens system.

Läs mer

Filterbrunnar

Brunnar vid vattenförande jordlager.

Läs mer

Pumpar & Filter


Installation & service av pump- och vattenreningsanläggningar.